การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ข่าวประกาศ
 ระบบ EDMS รองรับเฉพาะ Web Browser : Internet Explorer (IE) เท่านั้น
ผวก. ผ่อนปรนวันและเวลาทำงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยภาคใต้

     นายศุภชัย ศุภกำเนิด (อทบ.) แจ้งว่า ตามที่ ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ภาคใต้และพื้นที่ใกล้เคียงได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย บ้านพักอาศัยถูกน้ำท่วม หรือประสบปัญหาในการเดินทางมาปฏิบัติงาน ผวก. ได้มีบันทึกสั่งการ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ ผ่อนปรนวันและเวลาทำงานแก่ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับ ความเดือดร้อนจากอุทกภัย ให้มาทำงานสายหรือหยุดงานได้ โดยไม่ถือเป็นการมาสายหรือนับเป็นวันลา ตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๕๙ และให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ กฟผ. ฉบับที่ ๙๙ ว่าด้วย การลา การหยุดงาน และ การขาดงาน โดยให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาชั้นผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปที่จะตรวจสอบและพิจารณาอนุญาตตามความจำเป็นและเหมาะสม

     ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยดังกล่าวให้ดำเนินการลาในระบบ EDMS โดยเลือกประเภท “หยุดงานโดยไม่ถือเป็นวันลา” เสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นจนถึงผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป เพื่อพิจารณาอนุญาต กรณีที่ได้ลาประเภทอื่นไปก่อนแล้ว ให้เพิกถอนการลาเดิมและลงทะเบียนใบลาใหม่ โดยเลือกประเภท “หยุดงานโดยไม่ถือเป็นวันลา” แทนวันลาเดิมเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นจนถึงผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปเพื่อพิจารณาอนุญาต

     สำหรับผู้ปฏิบัติงานคนใดที่ไม่สามารถเพิกถอนการลาเดิมในระบบได้ ให้จัดทำบันทึกขอปรับปรุงข้อมูลการลา เสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นจนถึงผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป ก่อนนำเสนอ อวท. (ผู้ดูแลระบบ EDMS) เพื่อขอเปิดระบบให้มีการเพิกถอนได้ เมื่อระบบเปิดให้เพิกถอนได้แล้ว ให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการเพิกถอนวันลาและลงทะเบียนใบลาใหม่แทนวันเดิมอีกครั้งหนึ่ง

     ทั้งนี้ ขอให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกระบบงานบุคคล กองระบบงานบุคคล (กรบ-ห.) ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เบอร์โทร ๖๕๓๔๐, ๖๕๓๔๑, ๖๕๓๔๘


       ผู้ปฏิบัติงานสามารถตรวจสอบยอดวันลาพักผ่อนสะสมปีงบประมาณ 2560 ได้ หลังวันที่ 15 ก.พ. 2560     ท่านใดที่ต้องการเพิกถอนวันลาพักผ่อนของ เดือน ธันวาคม 2559 (ปีงบประมาณ 2559) กรุณาทำการเพิกถอน และ อนุมัติ ก่อนวันที่ 15 ม.ค. 2560

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
คู่มือการติดตั้งและใช้งาน EDMS Mobile Appplication คู่มือการติดตั้งและใช้งาน EDMS Mobile Appplication
วิธีการแก้ปัญหาผู้พัฒนาแอพส่วนองค์กรที่เชื่อถือไม่ได้ ของ EDMS บนระบบ iOS
ใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางในประเทศ
   Presentation ใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางในประเทศ
Download คู่มือ วิธีการใช้งานการมอบหมายหน้าที่สิทธิธุรการ
Download คู่มือ และ วีดีโอ วิธีการใช้งานระบบใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางในประเทศ บน EGAT CloudService
Download คู่มือ การทำคำสั่งให้เดินทางไปปฏิบัติงานต่างสำนักงานโดยฝากการบังคับบัญชา (คด.17)

คู่มือการใช้งานระบบ Payrollคู่มือการใช้งานระบบ Payroll

Download    แบบฟอร์ม คทส-มป.23 (ลงทะเบียนผู้ใช้ระบบงาน)     เอกสารการบรรยาย    รายชื่อผู้ประสานงาน     วิธีแก้ปัญหา Authentication     วิธีแก้ปัญหา Junk E-mail 2007     วิธีแก้ปัญหา Junk E-mail 2010     วิธีกำหนดค่า HTML Format ใน E-mail     เอกสารการใช้งาน      

การทำใบยืมเงินยืมทดรองคู่มือการทำใบยืมเงินยืมทดรอง

ผู้บังคับบัญชามอบอำนาจ คู่มือการมอบอำนาจการอนุมัติ
วิธีแก้ปัญหาเบื้องต้น :
 1. วิธีแก้ปัญหา เมนูใบเบิกค่าใช้จ่ายไม่ขึ้นในเมนูลงทะเบียน / รายชื่อผู้อนุมัติไม่แสดง / หน้าจอไม่แสดง หรือ ไม่สามารถบันทึกเอกสารได้ เมนูรายการ/รายชื่อ (Compatibility View)
 2. วิธีแก้ปัญหา Junk-Mail      
 3. วิธีตั้งค่า Mail Format เป็น HTML Format    

 4. หน้าจอค้างไม่สามารถ Logon
 5. กรณี หน้าขาว , หน้าว่าง
 6. Windows จำ Password
ส่งปัญหา ระบบ EDMS ทาง Email :  EDMSADMINS@EGAT.CO.TH    หรือ ส่ง FAX : 64429 กรณี :
 1. เปลี่ยนแปลงสังกัดหน่วยงาน
  • ส่งคำสั่ง หรือ คด.17
 2. เพิ่ม / เปลี่ยนแปลง หน้าที่ธุรการ
 3. ลงทะเบียนเพิกถอนผู้ใช้ระบบงาน
 4.    

User id:
Password:

Username= เลขประจำตัว Password เดียวกันกับOutLook Mail Account

 • แบบฟอร์มการขอลงทะเบียนผู้ใช้ระบบงาน (คทส.-มป.23)
 •       โดยส่งแบบฟอร์ม ที่ อวท.กพส-ผ. อาคาร ท.101 ห้อง 211   หรือ Fax:64429 (เฉพาะสำนักงานกลาง)
 • แบบฟอร์ม ขอรหัสเข้าระบบงาน EDMS

 • แบบฟอร์ม ขอรหัสเข้าระบบงาน EDMS ประจำหน่วยงาน

 • แบบฟอร์ม ขอต่ออายุ / ลืม Password

 •       โดยส่งแบบฟอร์ม ที่ กศอ-ผ. อปท. อาคาร ท.101 ชั้น 1 โทร.64555 64599 Fax: 64593 E-mail:  MailAdmin@egat.co.th
 • ผู้ดูแลระบบ E-mail ส่วนภูมิภาค
 •  ผู้รับผิดชอบข้อมูล : ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ (อวท.) นายประเสริฐศักดิ์ เชิงชวโน  (ผู้อำนวยการฝ่าย)
   ผู้ดูแลเว็บไซด์  : กองพัฒนาระบบสารสนเทศ (กพส-ผ.)       สำนักงานกลาง ชั้น 2 อาคาร ท.101 ห้อง 211 กฟผ. 53 ถนนจรัญสนิทวงศ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
   ติดต่อผู้ดูแลระบบ : สุธิดา,  นัฐ  โทร. 64423, 64456 หรือ 64424  FAX:64429  E-mail : Edmsadmins@egat.co.th