การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ข่าวประกาศ
 ระบบ EDMS รองรับเฉพาะ Web Browser : Internet Explorer (IE) เท่านั้น
       ผู้ปฏิบัติงานที่เข้าร่วมโครงการอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในระหว่างวันที่ 16 – 25 มกราคม 2560 (ลาได้ไม่เกิน 9 วัน) โดยไม่ถือเป็นวันลาตามมติคณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 และเป็นไปตามประกาศ กฟผ. ฉบับที่ 17/2559 โดยให้เลือกการลาประเภท "วันหยุดงานโดยไม่ถือเป็นวันลา" และเสนอขออนุมัติผู้บังคับบัญชาชั้นผู้อำนวยการขึ้นไป

       ผู้ปฏิบัติงานสามารถตรวจสอบยอดวันลาพักผ่อนสะสมปีงบประมาณ 2560 ได้ หลังวันที่ 15 ก.พ. 2560     ท่านใดที่ต้องการเพิกถอนวันลาพักผ่อนของ เดือน ธันวาคม 2559 (ปีงบประมาณ 2559) กรุณาทำการเพิกถอน และ อนุมัติ ก่อนวันที่ 15 ม.ค. 2560

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
คู่มือการติดตั้งและใช้งาน EDMS Mobile Appplication คู่มือการติดตั้งและใช้งาน EDMS Mobile Appplication
วิธีการแก้ปัญหาผู้พัฒนาแอพส่วนองค์กรที่เชื่อถือไม่ได้ ของ EDMS บนระบบ iOS
ใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางในประเทศ
   Presentation ใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางในประเทศ
Download คู่มือ วิธีการใช้งานการมอบหมายหน้าที่สิทธิธุรการ
Download คู่มือ และ วีดีโอ วิธีการใช้งานระบบใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางในประเทศ บน EGAT CloudService
Download คู่มือ การทำคำสั่งให้เดินทางไปปฏิบัติงานต่างสำนักงานโดยฝากการบังคับบัญชา (คด.17)

คู่มือการใช้งานระบบ Payrollคู่มือการใช้งานระบบ Payroll

Download    แบบฟอร์ม คทส-มป.23 (ลงทะเบียนผู้ใช้ระบบงาน)     เอกสารการบรรยาย    รายชื่อผู้ประสานงาน     วิธีแก้ปัญหา Authentication     วิธีแก้ปัญหา Junk E-mail 2007     วิธีแก้ปัญหา Junk E-mail 2010     วิธีกำหนดค่า HTML Format ใน E-mail     เอกสารการใช้งาน      

การทำใบยืมเงินยืมทดรองคู่มือการทำใบยืมเงินยืมทดรอง

ผู้บังคับบัญชามอบอำนาจ คู่มือการมอบอำนาจการอนุมัติ
วิธีแก้ปัญหาเบื้องต้น :
 1. วิธีแก้ปัญหา เมนูใบเบิกค่าใช้จ่ายไม่ขึ้นในเมนูลงทะเบียน / รายชื่อผู้อนุมัติไม่แสดง / หน้าจอไม่แสดง หรือ ไม่สามารถบันทึกเอกสารได้ เมนูรายการ/รายชื่อ (Compatibility View)
 2. วิธีแก้ปัญหา Junk-Mail      
 3. วิธีตั้งค่า Mail Format เป็น HTML Format    

 4. หน้าจอค้างไม่สามารถ Logon
 5. กรณี หน้าขาว , หน้าว่าง
 6. Windows จำ Password
ส่งปัญหา ระบบ EDMS ทาง Email :  EDMSADMINS@EGAT.CO.TH    หรือ ส่ง FAX : 64429 กรณี :
 1. เปลี่ยนแปลงสังกัดหน่วยงาน
  • ส่งคำสั่ง หรือ คด.17
 2. เพิ่ม / เปลี่ยนแปลง หน้าที่ธุรการ
 3. ลงทะเบียนเพิกถอนผู้ใช้ระบบงาน
 4.    

User id:
Password:

Username= เลขประจำตัว Password เดียวกันกับOutLook Mail Account

 • แบบฟอร์มการขอลงทะเบียนผู้ใช้ระบบงาน (คทส.-มป.23)
 •       โดยส่งแบบฟอร์ม ที่ อวท.กพส-ผ. อาคาร ท.101 ห้อง 211   หรือ Fax:64429 (เฉพาะสำนักงานกลาง)
 • แบบฟอร์ม ขอรหัสเข้าระบบงาน EDMS

 • แบบฟอร์ม ขอรหัสเข้าระบบงาน EDMS ประจำหน่วยงาน

 • แบบฟอร์ม ขอต่ออายุ / ลืม Password

 •       โดยส่งแบบฟอร์ม ที่ กศอ-ผ. อปท. อาคาร ท.101 ชั้น 1 โทร.64555 64599 Fax: 64593 E-mail:  MailAdmin@egat.co.th
 • ผู้ดูแลระบบ E-mail ส่วนภูมิภาค
 •  ผู้รับผิดชอบข้อมูล : ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ (อวท.) นายประเสริฐศักดิ์ เชิงชวโน  (ผู้อำนวยการฝ่าย)
   ผู้ดูแลเว็บไซด์  : กองพัฒนาระบบสารสนเทศ (กพส-ผ.)       สำนักงานกลาง ชั้น 2 อาคาร ท.101 ห้อง 211 กฟผ. 53 ถนนจรัญสนิทวงศ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
   ติดต่อผู้ดูแลระบบ : สุธิดา,  นัฐ  โทร. 64423, 64456 หรือ 64424  FAX:64429  E-mail : Edmsadmins@egat.co.th