การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 ระบบ EDMS รองรับเฉพาะ Web Browser : Internet Explorer (IE) เท่านั้น
คู่มือการติดตั้งและใช้งาน EDMS Mobile Appplication คู่มือการติดตั้งและใช้งาน EDMS Mobile Appplication
วิธีการแก้ปัญหาในกรณีที่ ไม่สามารถเข้าแอพพลิเคชันได้ ของ iOS9
ใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางในประเทศ
   Presentation ใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางในประเทศ
Download คู่มือ วิธีการใช้งานการมอบหมายหน้าที่สิทธิธุรการ
Download คู่มือ และ วีดีโอ วิธีการใช้งานระบบใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางในประเทศ บน EGAT CloudService
Download คู่มือ การทำคำสั่งให้เดินทางไปปฏิบัติงานต่างสำนักงานโดยฝากการบังคับบัญชา (คด.17)

คู่มือการใช้งานระบบ Payrollคู่มือการใช้งานระบบ Payroll

Download    แบบฟอร์ม คทส-มป.23 (ลงทะเบียนผู้ใช้ระบบงาน)     เอกสารการบรรยาย    รายชื่อผู้ประสานงาน     วิธีแก้ปัญหา Authentication     วิธีแก้ปัญหา Junk E-mail 2007     วิธีแก้ปัญหา Junk E-mail 2010     วิธีกำหนดค่า HTML Format ใน E-mail     เอกสารการใช้งาน      

การทำใบยืมเงินยืมทดรองคู่มือการทำใบยืมเงินยืมทดรอง

ผู้บังคับบัญชามอบอำนาจ คู่มือการมอบอำนาจการอนุมัติ
วิธีแก้ปัญหาเบื้องต้น :
 1. วิธีแก้ปัญหา เมนูใบเบิกค่าใช้จ่ายไม่ขึ้นในเมนูลงทะเบียน / รายชื่อผู้อนุมัติไม่แสดง / หน้าจอไม่แสดง หรือ ไม่สามารถบันทึกเอกสารได้ เมนูรายการ/รายชื่อ (Compatibility View)
 2. วิธีแก้ปัญหา Junk-Mail      
 3. วิธีตั้งค่า Mail Format เป็น HTML Format    

 4. หน้าจอค้างไม่สามารถ Logon
 5. กรณี หน้าขาว , หน้าว่าง
 6. Windows จำ Password
ส่งปัญหา ระบบ EDMS ทาง Email :  EDMSADMINS@EGAT.CO.TH    หรือ ส่ง FAX : 64429 กรณี :
 1. เปลี่ยนแปลงสังกัดหน่วยงาน
  • ส่งคำสั่ง หรือ คด.17
 2. เพิ่ม / เปลี่ยนแปลง หน้าที่ธุรการ
 3. ลงทะเบียนเพิกถอนผู้ใช้ระบบงาน
 4.    

User id:
Password:

Username= เลขประจำตัว Password เดียวกันกับOutLook Mail Account

 • แบบฟอร์มการขอลงทะเบียนผู้ใช้ระบบงาน (คทส.-มป.23)
 •       โดยส่งแบบฟอร์ม ที่ อวท.กพส-ผ. อาคาร ท.101 ห้อง 211   หรือ Fax:64429 (เฉพาะสำนักงานกลาง)
 • แบบฟอร์ม ขอรหัสเข้าระบบงาน EDMS

 • แบบฟอร์ม ขอรหัสเข้าระบบงาน EDMS ประจำหน่วยงาน

 • แบบฟอร์ม ขอต่ออายุ / ลืม Password

 •       โดยส่งแบบฟอร์ม ที่ กศอ-ผ. อปท. อาคาร ท.101 ชั้น 1 โทร.64555 64599 Fax: 64593 E-mail:  MailAdmin@egat.co.th
 • ผู้ดูแลระบบ E-mail ส่วนภูมิภาค
 •  ผู้รับผิดชอบข้อมูล : ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ (อวท.) นายประเสริฐศักดิ์ เชิงชวโน  (ผู้อำนวยการฝ่าย)
   ผู้ดูแลเว็บไซด์  : กองพัฒนาระบบสารสนเทศ (กพส-ผ.)       สำนักงานกลาง ชั้น 2 อาคาร ท.101 ห้อง 211 กฟผ. 53 ถนนจรัญสนิทวงศ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
   ติดต่อผู้ดูแลระบบ : สุธิดา,  นัฐ  โทร. 64423, 64456 หรือ 64424  FAX:64429  E-mail : Edmsadmins@egat.co.th