ติดต่อผู้ดูแลระบบส่วนภูมิภาค

หน่วยงาน ผู้ดูแลระบบ อีเมล์ โทรศัพท์
ส่วนกลางและพื้นที่อื่นๆ HelpDesk ส่วนกลาง mailadmin@egat.co.th 64555
เขื่อนภูมิพล อ้อมรัก วงษ์ทิม
ศิรินารท มานะศักดิ์นนท์
ormrak.w@egat.co.th
sirinart.m@egat.co.th
04-743-2061
04-743-2422
เขื่อนสิริกิติ์ ไชยา สมอ่อน chaiya.so@egat.co.th 04-745-2092
เขื่อนศรีนครินทร์
เขื่อนท่าทุ่งนา
นุ วิริยาลัย
ณรงค์ โพธิ์ล้อม
nu.v@egat.co.th
narong.pho@egat.co.th
711-2006
711-2069
โรงไฟฟ้าบางปะกง ไชยา สุริยะฉาย
ปราณี วงษ์ดารา
ดำรง เจริญรัตน์
chaiya.su@egat.co.th
pranee.w@egat.co.th
damrong.ch@egat.co.th
778-2371
778-2375
778-2373
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ กัมปนาท จันสด
สุมาลี ภูลสวัสดิ์
kampanat.j@egat.co.th
sumalee.p@egat.co.th
04-744-5679
เหมืองแม่เมาะ ศุภลักษณ์ ชาลี
สุพัตร์ พิมพ์กลาง
ศรีนวล จันทร์สวัสดิ์
สุมิตร บูรณะโรจน์ตระกูล
supaluck.c@egat.co.th
supat.p@egat.co.th
srinuan.c@egat.co.th
sumit.b@egat.co.th
04-744-4176
04-744-4582
04-744-4485
ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ
โรงไฟฟ้าลานกระบือ
วิรัช คงรักษ์
สุริยา จาดพุ่ม
สนธิเดช ภู่แส
virach.k@egat.co.th
suriya.ja@egat.co.th
sonthidej.p@egat.co.th
04-741-5822
04-741-5823
04-741-5821
ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โรงไฟฟ้าน้ำพอง
โรงไฟฟ้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เทอดธวัช ไชยณรงค์
สุริยา ศุกลกิจ
กิตติภูมิ จีราระรื่นศักดิ์
therdtawat.c@egat.co.th
suriya.su@egat.co.th
kittibhum.j@egat.co.th
02-722-5820
02-722-5822
ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้
โรงไฟฟ้าภาคใต้
กรรณิการ์ จงควินิต
สุรีย์ ยะปาก
อภิชาติ วรรณแรก
kannika.c@egat.co.th
suree.y@egat.co.th
apichart.w@egat.co.th
03-740-5438
03-735-5285
03-733-5821